Liv skulle ha varit omöjligt om neutronen vore stabil

En neutron inuti en atomkärna är i allmänhet stabil.
I vissa atomkärnor kan en neutron sönderfalla till en proton och en elektron (plus en neutrino) under energiutveckling. Det kallas för betasönderfall.

En fri neutron undergår betasönderfall med halveringstiden 12 minuter.
Sönderfallsenergin är 0.7825 MeV
Reaktionen neutron => proton + elektron frigör energi
Hade den omvända reaktionen frigjort energi så skulle neutronen ha varit stabil.
Däremot skulle inte väteatomen ha varit stabil. Dess elektron skulle ha fångats in av protonen så att en neutron hade bildats istället.
Det skulle ha gjort liv omöjligt eftersom inget väte skulle finnas.
Och väte är en av de tre viktigaste byggstenarna i materiellt liv.

Neutronen får inte heller vara alltför instabil. Om sönderfallet hade frigjort mer än 2.319 MeV så skulle inte deuteriumkärnan ha varit stabil. (Deuterium är tungt väte, och atomkärnan består av en proton och en neutron.)
Deuteronen är ett viktigt mellansteg i den process som solen och andra stjärnor använder för att producera energi.

Totalreaktionen är 4 p + 2 e => He
Utöver heliumkärnan bildas också ett antal neutrinos.

Första steget i reaktionen kan litet förenklat skrivas
2 p + e => D
Vore neutronen alltför instabil, så skulle den reaktionen ha gått åt andra hållet isället. Det skulle ha fått två följder:
Dels skulle stjärnor ha utvecklats mycke långsammare eller inte alls.
Dels skulle inte supernovaexplosioner ha försett rymden med livets byggstenar.

Slutsatsen av allt detta är att liv är möjligt bara om neutronen är instabil och dess sönderfallsenergi ligger inom intervallet
0 < energi < 2.319 MeV