Fakta som pekar mot att universum är skapat

Universum förefaller att vara skräddarsytt för materiellt liv.
Små avvikelser skulle göra liv omöjligt. Här är några grupper av fakta som visar detta.
Efter hand kommer alla nedanstående fakta att förses med länkar som motiverar påståendet.

Naturlagar

Universum har minst tio dimensioner. Av dessa är tre rumsdimensioner. Liv skulle ha varit omöjligt om något av följande hade gällt:
Liv är omöjligt i en värld med två eller färre rumsdimensioner.
Liv är omöjligt i en värld med fyra eller fler rumsdimensioner
Liv är omöjligt i en värld där fotoner inte är stabila
Liv är omöjligt i en värld där gravitoner inte är stabila
Liv är omöjligt i en värld där mesoner är stabila

Universum styrs av kvantmekanikens lagar
Liv är omöjligt i en värld där Newtons mekanik gäller
Liv vore omöjligt om elektronen vore en boson

Naturkonstanter

Många av materiens egenskaper styrs av naturkonstanter.
Små avvikelser i naturkonstanterna skulle ha gjort liv omöjligt
Liv vore omöjligt om gravitationskonstanten hade varit 1 % större
Liv vore omöjligt om elektronens massa hade varit 10 gånger så stor

Energinivåer

Liv skulle ha varit omöjligt om något av följande hade gällt:
Energinivåerna i atomkärnan till kol(12) hade legat 4 % lägre
Energinivåerna i atomkärnan till kol(12) hade legat 4 % högre
Energinivåerna i atomkärnan till syre(16) hade legat 0.6 % högre eller lägre
Neutronen hade varit stabil som fri partikel
Neutronen hade varit instabil även inuti atomkärnor
Dineutronen hade varit stabil
Diprotonen hade varit stabil
Deuteronen inte hade varit stabil
Myonen hade varit stabil

Kemisk bindning

Det finns tre typiska energiområden hos den kemiska bindningen:
100 - 1000 kJ/mol (Kovalent bindning och jonbindning)
20 - 30 kJ/mol (Vätebindning)
5 - 20 kJ/mol (Van der Waalsbindning)
Om en av dessa hade varit lika stark som någon av de andra så skulle liv ha varit omöjligt.

Vattnets unika egenskaper

Det finns onormalt mycket vatten nära jordytan.
Flytande vatten kan finnas på jordytan genom att det har onormalt hög kokpunkt.
Is är lättare än flytande vatten.
Hade vatten varit ett "normalt" ämne så vore liv omöjligt.

Kolets unika egenskaper

Kol har förmågan att bilda polymerer.
Polymerer av kol kan ha ett stort spektrum av kemiska egenskaper.
Genom att andra grundämnen kan byggas in i kolkedjorna mångfaldigas möjligheterna att variera de kemiska egenskaperna.
Därigenom kan kolpolymerer byggas för alla de ändamål som krävs i levande organismer.
Inget annat stabilt grundämne har dessa egenskaper.

Livszoner

Om jordbanans radie hade varit 2 % mindre så hade inte människor kunnat finnas i solsystemet.
Om jordbanans radie hade varit 6 % större så hade inte människor kunnat finnas i solsystemet.
Solen befinner sig i ett glest område i utkanten av en galax. Med större stjärntäthet skulle högre liv ha varit omöjligt.

Slutsatser så här långt

Sannolikheten att universum skulle ha fått alla dessa evenskaper av en slump är mycket mindre än en på millionen.
I alla andra sammanhang skulle man sagt att med så överväldigande bevisning är bara en slutsats möjlig.
Om man t.ex. hittar någons fingeravtryck på en brottsplats, drar man slutsatsen att personen har varit där.
På samma sätt är den enda rimliga slutsatsen att universum har skapats med ändamålet att där skall finnas människor.
Med andra ord att det finns en Skapare, alltså Gud.
Och att Gud inte är en del av universum.
Egentligen skulle några få av de fakta som har nämnts här ovan vara tillräckliga. Tillsammans utgör de en överväldigande bevisning.

Fler slutsatser kommer att läggas in här efter hand....

Sammanställning av sannolikheter

Tre rumsdimensioner av tio 12 %
Neutronen lagom instabil 6.5 %
Energinivåer i kol 8 %
Energinivåer i syre plus/minus 0.6 %

Man kombinerar sannolikheter genom att multplicera dem.
Med endast dessa fyra fakta får vi därför
0.12 * 0.065 * 0.08 * 0.006 = 0.000007488
Detta skulla vara sannolikheten för att universum har uppkommit slumpmässigt och utan avsikten att liv skall vara möjligt. Genom att invertera talet finner vi att sannolikheten är högst

1 på 133 547

att det inte finns en Gud som har skapat universum. Och detta bara från fyra av de fakta som har nämnts.

När vi skall tala om hur säkra vi är på något drar vi till med t.ex. Jag är 99.99 procent säker.
Siffran här ovan betyder att vi är säkra till mer än 99.999 procent.

Gäller det här även om där finns ett beroende?

Kombination av sannolikheter genom multiplikation gäller normalt endast om de olika komponenterna är oberoende av varandra. Det villkoret är inte uppfyllt här, men ändå är multiplikation av sannolikheterna giltig.

Varför?

Som exempel skall vi se på stabilitetsförhållandena för diproton, dineutron och deuteron. Primärt bestäms egenskaperna av av värdet på en enda naturkonstant, kopplingskonstanten för stark växelverkan.
Alltså borde man kunna finna intervallet där de livsnödvändiga egenskaperna gäller.
Men hade det bara varit den konstanten, så hade antingen alla varit stabila eller alla instabila. De tre partiklarna får olika egenskaper genom att proton och neutron har något olika massor. Vidare är den elektromagnetiska kopplingskonstantens värde viktigt, liksom storleken hos atomkärnan jämfört med protonens och neutronens storlek. Det i sin tur bestäms av värdet på Plancks konstant. Här krävs alltså ett samspel av värdena hos flera naturkonstanter för att vi skall få de stabilitetsförhållanden som gör liv möjligt.

Ytterligare en synpunkt: Det finns inget som garanterar att det överhuvud taget existerar värden hos konstanterna som gör liv möjligt. Där krävs alltså speciella egenskaper hos de bakomliggande lagar som bestämmer hur materiens tillståndsekvationer ser ut.